Gratis intakegesprek

Persoonlijke aandacht

Proactieve houding

Flexibele instelling

Van der Kolk

Belastingadviseurs

 

Laan van Hildernisse Noord 6
4617 AE Bergen op Zoom
E: info@nullvdkb.nl – T: 0164-661313  M: 06-53191153

Privacy verklaring

Van der Kolk Belastingadviseurs (en/of medewerker) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van der Kolk Belastingadviseurs houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Van der Kolk Belastingadviseurs zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens elders op onze website.
 
Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door Van der Kolk Belastingadviseurs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en), welke steeds zijn gebaseerd op uw opdracht.

 • Administratieve verwerking;
 • Fiscale dienstverlening en advisering;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het volledig uitvoering kunnen geven aan uw opdracht van welke aard dan ook.

 Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:

 • De met u overeengekomen opdracht;
 • De doorlopende opdracht;

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van der Kolk Belastingadviseurs de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • dan wel de personalia van uw kind(eren);
 • BSN nummer(s)
 • Kopie ID

Uw persoonsgegevens worden door Van der Kolk Belastingadviseurs elektronisch opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Voor gegevens uit een personeelsdossier geldt een wettelijke fiscale bewaarplicht. Een werkgever (DGA) is verplicht om gegevens van werknemers te bewaren. Wij bewaren de door ons verwerkte loongegevens van relaties en werknemers tot tenminste vijf jaren nadat een werknemer uit dienst is.